Visie

Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren functionele en eigentijdse projecten, waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Wij maken plannen op maat en naar wens van de opdrachtgever. Onze focus is gericht op kleinschaligheid, ruimtelijkheid, geborgenheid, duurzaamheid, openheid, betrokkenheid, ontmoeting en communicatie, met de nadruk op no nonsense.

De inbreng van de opdrachtgever/gebruiker is onontbeerlijk. Zijn kritische tegenspel is essentieel voor een goed verloop van het totale ontwerp- en bouwproces.

Dit is een absolute voorwaarde om een functioneel, architectonisch en ruimtelijk hoogwaardig eindproduct te kunnen realiseren.

Een goed en zorgvuldig vormgegeven verblijfsruimte is van zeer grote invloed op het functioneren van mensen. Wij vatten verblijfsruimte op in de meest brede zin. Van het kleinste kamertje tot de uitgestrekte ruimte van het landelijk gebied. Daar wordt tevens bij betrokken en in het ontwerp ge´ntegreerd, de emotionele ruimte, die bepaald wordt door licht en donker, zicht, associatie, beslotenheid, veiligheid en geborgenheid; vaak onmeetbaar, alleen voelbaar en soms tastbaar.

Tijdens het ontwerpproces worden alle ruimtelijke, technische en budgettaire consequenties van elke ontwerpbeslissing bij herhaling getoetst. Steeds wordt gekeken vanuit het gezichtspunt van de toekomstige gebruiker en de voorspelbare belevingswaarde van de gevormde ruimte.

Met de groeiende ervaring en deskundigheid, voortschrijdend inzicht, zijn wij constant bezig ons te vernieuwen. Wij noemen onze vormgeving Modern Realisme en verstaan hieronder een sobere en minimalistische vormgeving van hoge kwaliteit en gedetailleerdheid voor een budget, die mensen kunnen betalen. Moderne voorbeelden uit het verleden, van de Stijl en het Bauhaus en het Functionalisme van de vijftiger en zestiger jaren gecombineerd en inspirerende nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse architectuurproductie, vormen voor ons een onuitputtelijke inspiratiebron.
Gelijktijdig zoeken we naar nieuwe toepassingen van bekende en reeds beproefde materialen. De meer experimentele toepassingen van geheel nieuwe materialen, prikkelt onze creativiteit, zonder daarbij de realiteit van milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, onderhoudsvrijheid en budget uit het oog te verliezen.

hans bik a r c h i t e c t u u r maakt sobere en eenvoudig ogende ontwerpen. Altijd eenmalig en de afgeleide van de programmatische wensen van de opdrachtgever en de ruimtelijke omstandigheden, vereisten en voorschriften. Onze goed en zorgvuldig gedetailleerde gebouwen en openbare ruimten spreken voor zicht (zie een selectie van de projecten op onze website).

Wij willen zolang mogelijk de verantwoordelijkheid hebben en houden voor al wat wij ontwerpen en uitvoeren. Alleen dan kunnen we garanderen, dat wij de beloofde kwaliteit ook echt realiseren. In woord en daad zullen wij alle betrokken partijen van het belang hiervan overtuigen en enthousiast maken. Op deze wijze kunnen wij ons onderscheiden en in nauwe samenwerking met elkaar een zinvolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van een leefbaar en aangenaam milieu.

 

 

hans bik a r c h i t e c t u u r

Al onze projecten worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding, opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur: DNR 2005, met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, onder nummer 139/2004.


Tweelinggebouw, Langegracht Leiden

Na een architectenselectie kregen wij de opdracht van de gemeente Leiden om een kantoorgebouw te maken voor de dienst Stadstoezicht, waaronder de milieudienst en de parkeerwachters resorteren.

Dit eenduidige volume aan de rand van de binnenstad van Leiden, richt zich met een gespleten kopgevel in de richting van de buitenste singel van Leiden en bestaat voornamelijk uit een aantal kantoor- en vergaderruimten. De grote vergaderzaal is als een glazen doos even buiten de rooilijn geschoven, waardoor enerzijds een balkon ontstaat en anderzijds een uitstekende erker, waardoor in de langsrichting van de straat gekeken kan worden. De verschuiving van het gebouw ten opzichte van het gebouw waar tegenaan is gebouwd, markeert het verdiepingshoge entreevolume. Op de begane grond bevindt zich in de kopgevel een tweelaags kinderdagverblijf. We hebben voor het gehele gebouw tevens het interieur ontworpen.